ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – Caste among Indian Muslims - Bangalore Literature Festival (BLF)
Day 2
12:30 pm
The Blue Couch

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – Caste among Indian Muslims

Muzaffar Assadi with Vikhar Ahmed Sayeed

 
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/muzaffar-assadi/
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/vikhar-ahmed-sayeed/
 
Video
 

Follow Us