ಕತೆಯೆಂಬುದು ಆತ್ಮಕತೆಯೂ ಹೌದು | A Story is Also An Autobiography - Bangalore Literature Festival (BLF)
Day 2
11:30 am
Gallery

ಕತೆಯೆಂಬುದು ಆತ್ಮಕತೆಯೂ ಹೌದು | A Story is Also An Autobiography

Jogi and GN Mohan

 
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/jogi/
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/g-n-mohan/
 
Video
 

Follow Us