ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ - Bannada Tagadina Tutturi - Bangalore Literature Festival (BLF)
Day 2
11:00 am
C | L | F

ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ – Bannada Tagadina Tutturi

Namkampani Interactive Theatre (4y+)

4y+
 

Bannada tagadina tutturi is a poem by the popular kannada writer G P Rajaratnam  about a boy and the pride he takes in the new flute that he has bought. He plays it all day long and denies to share it with anyone… But there is something unfortunate that happens…  What happens???  Well…. come over and see it as we take you through this interactive dramatized performance to the Poem.

https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/namkampani/

Follow Us