Translating Kumaravyasa’s Kannada Mahabharata - Bangalore Literature Festival (BLF)
Day 2
1:00 pm
Poolside

Translating Kumaravyasa’s Kannada Mahabharata

SN Sridhar, Krishnamurthy Hanuru and CN Ramachandran

 
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/sn-sridhar/
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/prof-krishna-murthy-hanuru/
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/chikunda-n-ramachandran/
 
Video
 

Follow Us